Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden

Artikel 1

1.1. In deze Algemene Voorwaarden worden de verkoop- en leveringsbepalingen beschreven van Urifoon B.V., gevestigd op de Mennonietenbuurt 29, 1427 AX te Amstelhoek.

1.2. Onder Afnemer wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie koop- of huurovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten, evenals in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht.

ALGEMENE TOEPASSELIJKHEID

Artikel 2

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, koop- en huurovereenkomsten en leveranties van producten en diensten, tussen Urifoon B.V. en afnemers.

2.2. Deze Algemene Voorwaarden stellen voorwaarden van de afnemer terzijde, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.3. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen overigens deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven, een en ander onverminderd de bepaling van artikel 13.

AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

Artikel 3

3.1. Alle aanbiedingen van Urifoon B.V. in prijslijsten, nieuwsbrieven, advertenties, orderbevestigingen, brieven of waar ook gepubliceerd of hoe dan ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.

3.2. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke die door Urifoon B.V. worden verstrekt, zijn voor Urifoon B.V. niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen door Urifoon B.V. wordt aangeboden.

3.3. Urifoon B.V. is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde producten of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen en valutawisselkoersen.

3.4. Alle in offertes vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

BORG

Artikel 4

Voor elke verhuring vragen wij een waarborgsom van â EUR 50,-. Deze is bij de eerste factuur automatisch inbegrepen. Indien Urifoon B.V. het artikel in goede staat retour ontvangt, stort Urifoon B.V. het positieve saldo van deze waarborgsom na verrekening van eventuele openstaande facturen, binnen 10 werkdagen op uw bankrekening terug.

LEVERING EN TRANSPORT

Artikel 5

5.1. De levering van producten geschiedt binnen Nederland franco leveringsadres van de afnemer, buiten Nederland F.O.B., met dien verstande dat Urifoon B.V. zich het recht voorbehoudt bepaalde door haar gemaakte kosten in rekening te brengen, zoals administratie-, orderbehandeling- en vrachtkosten. De producten reizen voor risico van de afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.2. Urifoon B.V. is te allen tijde vrij in de keuze van het transportmiddel. Indien de afnemer een andere wijze van transport wenst, komen de extra kosten voor zijn rekening.

5.3. Opgegeven leveringstijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeen is gekomen. Bij niet-tijdige levering dient Urifoon B.V., met inachtneming van een redelijke termijn, schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

5.4. De afnemer van een product bij Urifoon B.V. dient de retourzending voldoende te frankeren. Niet (voldoende) gefrankeerde zendingen worden door Urifoon B.V. geweigerd, tenzij anders is overeengekomen.

BETALING

Artikel 6

6.1. Betaling dient zonder enigerlei schuldvergelijking te geschieden door bijschrijving op de op de factuur vermelde rekening.

6.2. De huurperiode van de Urifoon B.V. plaswekkers vangt aan op de dag na verzending van de bestelling en eindigt op de dag dat Urifoon B.V. de zending weer retour ontvangt.

6.3. De afnemer dient de factuurbedragen binnen de met Urifoon B.V. overeengekomen betalingstermijn te voldoen, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de afnemer aan Urifoon B.V. een rente verschuldigd van 1 % per maand of een gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand, gerekend over het (rest-)factuurbedrag vanaf de vervaldatum tot en met de dag van volledige betaling. Daarnaast wordt per niet-tijdige of niet-volledige betaling à EUR 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

6.4. Alle op de invordering vallende kosten, in het bijzonder buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15 % van de verschuldigde bedragen in hoofdsom.

6.5. Iedere betaling door de afnemer strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de afnemer in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen.

6.6. Urifoon B.V. houdt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de afnemer of uit hoofde van andere zakelijke redenen leveringen te weigeren.

6.7. Urifoon B.V. is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de afnemer op verzoek van Urifoon B.V. zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de afnemer. Daarnaast is Urifoon B.V. gerechtigd ook voor toekomstige leveranties van de afnemer zekerheid te verlangen.

Achteraf betaling

Artikel 7

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we de mogelijkheid van achteraf betalen aan. Lees hier meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier . De persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 8

8.1. Het eigendomsrecht van het gekochte gaat eerst op afnemer over nadat deze aan al zijn verplichtingen tegenover Urifoon B.V. tot de betaling van de koopsom voor geleverde of nog te leveren producten, of verrichte of te verrichten diensten en ter zake verschuldigde rente, kosten en schadevergoedingen, voldaan heeft.

8.2. De afnemer is echter gerechtigd om over de producten te beschikken in zijn normale bedrijfsuitoefening. Overigens is de afnemer niet bevoegd de producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Hij is verplicht Urifoon B.V. onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden met betrekking tot Urifoon B.V. nog in eigendom behorende producten.

8.3. In aanvulling op het artikel 6 genoemde eigendomsvoorbehoud, verbindt afnemer zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van Urifoon B.V. een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door Urifoon B.V. in eigendom geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Urifoon B.V., uit welke hoofde dan ook.

8.4. In de gevallen als bedoeld in artikel 9 is Urifoon B.V. al onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist, om producten die haar eigendom zijn gebleven weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden.

8.5. Urifoon B.V. heeft het recht hetzij de producten onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig is voldaan, hetzij de producten aan derden te verkopen in welk geval de netto-opbrengst in mindering komt op het door de afnemer totaal verschuldigde.

RECLAMES

Artikel 9

9.1. De afnemer dient bij levering en inontvangstneming van de producten te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt, bij gebreke waarvan hij daarvan schriftelijk melding dient te maken binnen twee werkdagen onder opgave van redenen.

9.2. Reclames overigens ter zake van de geleverde producten worden door Urifoon B.V. slechts in behandeling genomen, indien zij binnen acht dagen nadat de afnemer in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, schriftelijk ter kennis van Urifoon B.V. zijn gebracht.

9.3. Reclames ter zake van verzonden facturen dienen uiterlijk op de vervaldag schriftelijk ter kennis van Urifoon B.V. te zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de afnemer geacht de geleverde producten en/of de verstrekte facturen in orde te hebben bevonden.

9.4. De afnemer is verplicht de voorschriften betreffende de wijze van opslag en behandeling van de geleverde goederen strikt in acht te nemen.

9.5. De afnemer dient te allen tijde Urifoon B.V. de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

9.6. Onder geen beding mag de afnemer zelf reparaties aan gehuurde Urifoon B.V. producten uit (laten) voeren.

9.7. Urifoon B.V. behoudt zich het recht voor indien zij de gemaakte reclame gegrond acht, de producten te vervangen, dan wel voor de geretourneerde producten een creditnota af te geven voor ten hoogste de factuurwaarde.

9.8. Retourzendingen zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Urifoon B.V. niet toegestaan en dienen te geschieden onder opgave van redenen.

9.9. Door Urifoon B.V. geleverde producten waarover terecht en met inachtneming van het bepaalde in dit artikel is gereclameerd, worden door haar uitsluitend teruggenomen indien en voor zover de producten zich in de verpakking in de staat bevinden, waarin zij werden afgeleverd.

9.10. Reclame schort de betalingsverplichting niet op.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 10

10.1. Urifoon B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor door haar geleverde producten en diensten, tenzij de afnemer aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Urifoon B.V..

10.2. De verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige behandeling van de door Urifoon B.V. verhuurde artikelen ligt volledig bij de huurder vanaf het moment van ontvangst tot en met het moment dat Urifoon B.V. de producten weer retour ontvangt.

10.3. Indien de afnemer aantoont dat de schade als bedoeld in de eerste alinea van dit artikel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Urifoon B.V., is de uit dien verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de verkoop- of verhuurwaarde van (die verpakking van) het product dat de door de afnemer gestelde schade heeft veroorzaakt.

10.4. Mededelingen door of namens Urifoon B.V. betreffende de kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden en eigenschappen enzovoort van de producten gelden alleen als garanties, indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan.

10.5. Bij toepassing c.q. verwerking van producten dienen de wettelijke voorschriften ter zake in acht genomen te worden. Afnemer is verplicht maatregelen te nemen teneinde een ontstane schade zoveel mogelijk te beperken. Afnemer zal daarbij in het bijzonder de aanwijzingen van Urifoon B.V. met betrekking tot producten en emballage opvolgen. De aansprakelijkheid van Urifoon B.V. vervalt, indien de afnemer aan deze bovengenoemde verplichtingen niet voldoet.

10.6. Elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte of gevolgschade van welke aard ook, is uitgesloten. De afnemer vrijwaart Urifoon B.V. tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, dat met inachtneming van wat in dit artikel is bepaald.

10.7. Per gehuurd Urifoon B.V. product dat de afnemer niet aan Urifoon B.V. retourneert, is de afnemer à EUR 250,- verschuldigd zonder aftrek van reeds betaalde huur. Voor een losse zender alleen is dit EUR 25,-.

ONTBINDING EN OPSCHORTING

Artikel 11

Alle vorderingen van Urifoon B.V. zijn direct en geheel opeisbaar indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel bij diens faillissement of diens surseance van betaling, of indien de afnemer door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. Urifoon B.V. heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

OVERMACHT

Artikel 12

12.1. Urifoon B.V. is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van die omstandigheid, die niet te verwijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

12.2. Indien Urifoon B.V. door overmacht of andere buitengewone omstandigheden zoals onder andere, maar niet beperkt tot, werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten en brand ofwel bij Urifoon B.V. ofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft Urifoon B.V. het recht deze binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te verklaren.

MERKEN EN HANDELSNAAM

Artikel 13

13.1. De afnemer mag niet dan met schriftelijke toestemming en op aanwijzing van Urifoon B.V. gebruik maken van handelsnamen, merken en verpakkingen, die in het handelsverkeer door Urifoon B.V. worden gebezigd.

13.2. De afnemer is gehouden nauwgezet de aanwijzingen van Urifoon B.V. ten aanzien van de gebruikmaking van de door Urifoon B.V. gevoerde handelsnamen, merken en verpakkingen te volgen.

13.3. Alle rechten voortvloeiend uit intellectuele en industriële eigendom, evenals auteursrechten, blijven berusten bij Urifoon B.V..

HARDHEIDSCLAUSULE

Artikel 14

Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daardoor de naleving van een of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van een der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Artikel 15

15.1. Op alle transacties waarvoor deze voorwaarden gelden is Nederlands recht van toepassing, inclusief de wettelijke bepalingen betreffende de Algemene Voorwaarden.

15.2. Alle geschillen tussen Urifoon B.V. en de afnemer die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht of, dat ter keuze van Urifoon B.V., aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de afnemer.

DATUM INWERKINGTREDING

Artikel 16

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten als bedoeld in artikel 2 onder intrekking van eerder door Urifoon B.V. van toepassing verklaarde algemene voorwaarden.

DEPOT

Artikel 17

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.